ชื่อโครงการ
ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จังหวัด
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
อัปโหลดไฟล์

*อัปโหลดได้ทั้งไฟล์เอกสาร, รูปภาพ และวิดีโอ และ Zip File
สูงสุดครั้งละไม่เกิน 100 MB

*กรอกข้อมูลให้ครบเพื่อประโยชน์ในการรับรางวัล

 1. ลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม
 2. อัปโหลดไฟล์เพื่อส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
 3. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2566
  • ประกาศรางวัลครั้งที่ 1 : วันที่ 29 ธันวาคม 2565 (ผู้ที่ส่งรายงานความก้าวหน้าตั้งแต่ 21 ต.ค. 65 – 20 ธ.ค. 65)
  • ประกาศรางวัลครั้งที่ 2 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (ผู้ที่ส่งรายงานความก้าวหน้าตั้งแต่ 1 ก.พ. 66 – 20 พ.ค. 66)
  • ประกาศรางวัลครั้งที่ 3 : วันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ผู้ที่ส่งรายงานความก้าวหน้าตั้งแต่ 1 มิ.ย. 66 – 20 ส.ค. 66)
 4. สามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะต้องไม่เป็นข้อมูลซ้ำ หรือชนิดเดียวกันและเป็นข้อมูลที่อัปเดตต่อเนื่องของโครงการนั้นๆ
 1. คณะกรรมการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ส่งรายงานความก้าวหน้า ในระยะเวลาของกิจกรรมแต่ละช่วง
 2. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้โชคดีผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 เวลา 14.00 น.
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์รับรางวัล ต้องทำถูกต้องตามกติกาทุกข้อ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ประกาศผลผู้โชคดี ผ่านทาง Facebook สร้างสรรค์โอกาส และ opengrant-campaign.thaihealth.or.th เวลา 14.00 น.
 5. ผู้โชคดีแจ้งสิทธิ์รับของรางวัลภายใน 7 วันหลังประกาศรางวัลทาง Inbox Facebook สร้างสรรค์โอกาส
 6. ผู้โชคดีที่ไม่แจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
 1. พัดลมคล้องคอ รางวัลละ 268 บาท จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารวม 4,020 บาท

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีตัวตนจริงและไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์กับ Account ใดๆ ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริต
 • สำนักสร้างสรรค์โอกาส ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์พนักงานและลูกจ้างของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 • สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ข้อมูลรายละเอียดของผู้เข้าร่วมสนุก ที่มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับของรางวัลตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 • สำนักฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และสำนักฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบ ในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาด ทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
 • ทางสำนักฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นั้นต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่ฝ่ายเดียว
 • ทางสำนักฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเงื่อนไขของการใช้สิทธิ์ในของรางวัลทุกชนิด ผู้โชคดีจะต้องอ่านและทำตามเงื่อนไขของรางวัลที่ได้รับ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

หมายเหตุ : อ้างถึง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ (การเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล เปิดเผยข้อมูล ต้องได้รับความยินยอมเสมอ)

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล – เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของสำนักสร้างสรรค์โอกาสในการรับรางวัลจากกิจกรรมยิ่งส่งยิ่งได้เท่านั้น
 2. ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม คือ ชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ ของผู้ได้รับรางวัล ซึ่งในบางกรณีอาจมีหมายเลขโทรศัพท์ร่วมด้วย
 3. บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย
  1. 3.1 สำนักสร้างสรรค์โอกาสและ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
  2. 3.2 ที่ทำการไปรษณีย์หรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดส่งของรางวัล